Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Ticho je nejvyšším stupněm moudrosti.
Pindaros

 

Ticho je jazykem věčnosti.
Gertrud von le Fort

 

Jako jsou všechny barvy obsažené v bílé, jež odráží plné světlo, tak je ticho natolik plné, aby obsahovalo všechna slova.
Louis Lavelle

 

Je zapotřebí mnoha hodin, v nichž bychom naslouchali v tichu.
Edith Stein

 

Pokud miluješ pravdu, buď přítelem ticha.
Izák z Nivive

 

V tichu se ukrývá naděje.
Thomas Merton

 

Ticho není ničím negativním, není pouhou negací řeči, ale něčím pozitivním, dokonalým světem o sobě.
Max Picard

 

Květ, který se rozvije, nedělá žádný hluk. Krása, pravé štěstí a ryzí hrdinství kráčejí zcela tiše.
Wilhelm Raabe

 

Kdo mlčí, nikoho jiného nezrazuje, jen sebe.
Werner Schneider

 

Jako každá malba potřebuje plátno, tak každé slovo potřebuje jako svůj základ ticho.
Chiara Lubich

 

Nic tolik nezměnilo podstatu člověka jako ztráta ticha.
Marshall McLuhan

 

Vaší silou bude ticho.
Alžběta od Nejsvětější trojice

 

Jazyk může přivést člověka i k pádu.
Bible, Sírachovec 5,13

 

Odmítám ty, kteří považují tlachy za moudrost a ticho za neznalost.
Chalíl Gibrán

 

Jen tichý naslouchá.
Josef Pieper

 

Nešťastni jsou ti, kteří nepoznali ticho, kus nebe, jež sestupuje k člověku. Přichází z takové dálky,o které se člověku ani nezdá. Přichází z velkých mezihvězdných prostor, z moří bez vírů, ze studeného měsíce. Přichází z těch prostorů, z těch časů a míst, kde už světy neexistují.
Ernest Psichari

 

Jen ticho je velké, všechno ostatní je slabost.
Alfred de Vigny

 

Je to tichý člověk, proto mu tak rád naslouchám.
Julien Green

 

Stáří pro mne musí být pohnutkou k tiché vnitřní radosti.
Angelo Guiseppe Roncalli (Jan XXIII.)

 

Veškerá filosofie spočívá v opětném nacházení ticha.
Maurice Merleau-Ponty

 

Bojím se vašeho ticha, ne vašich urážek.
Jean Racine

 

Ticho bývá jazykem odvážných.
Wilhelm Neumann

 

Nestačí, aby mlčely rty, pokud se nedbá také na ticho srdce.
Maria Magdalena De´Pazz

 

Nedá-li se s někým mlčet, nemělo by se s ním ani mluvit.
Georg Stammler

 

Ticho znamená, že všechno je na svém místě, všechno naslouchá.
Ignazio Silone

 

Pro průměrného člověka je ticho nevědomost, pro vzdělaného člověka je ticho zamyšlením, pro člověka vynikajícího je ticho komunikací.
Gabriel Castellá

 

To, o čem se mlčí, dává často víc radosti.
Pindaros

 

Ano, jsem hudebník. A vskutku miluji ticho.
Herbert von Karajan

 

Pokud bys našel ticho, byl bys zachráněn!
Mistr Eckhart

 

Prohnaný manžel zachovává mlčení, neboť mlčení ženy znepokojuje.
Suzanne Necker

 

Žádné vyřčené slovo nepůsobí tak, jako mnohá zamlčená.
Plutarchos

 

Mlčení není ctnost. Hluk není hřích. Svatá pravda. Ale rozruch, zmatek a neustálý shon moderní společnosti jsou vyjádřením prostředí v jeho největších hříších: v jeho ateismu, v jeho beznaději.
Thomas Merton

 

Nestyď se mlčet, pokud nemáš co říci.
Ruské přísloví

 

Je těžké žít s druhými lidmi, protože mlčet je tak obtížné.
Friedrich Nietzsche

 

Ticho je prvním cvičením, abychom žili jako lidé, jako křesťané; má být každodenní zkušeností, vnitřní nebo vnější.
Pavel VI.

 

Ticho, je někdy mlčením, ale vždy je nasloucháním.
Madeleine Delbrel

 

Nic tolik nezměnilo podstatu člověka jako ztráta ticha, jako skutečnost, že ticho už neexistuje jako něco přirozeného, přirozeného jako mraky na nebi, jako vzduch.
Max Picard

 

Vzhledem k mluvě poskytuje mlčení mnohé výhody; a kromě toho je obtížně vyvratitelné.
Eugen Klopfer

 

Jsou trojí brány, skrze něž by mělo projít všechno, co chceme říci: brány pravdy, dobroty a užitečnosti. Pokud to, co se má říci, není ani pravdivé, ani dobré, ani užitečné, je lepší mlčet.
Sokrates

 

Největším objevem je ticho.
Lao-C´

 

Stává se, že musíme mlčet, aby nám bylo nasloucháno.
Stanislaw Jerzy Lec

 

Jsou pocity, které můžeme vyjádřit jen mlčením.
Eugéne Sue

 

Velké pravdy se sdělují jen mlčením.
Paul Claude

l

Kdo nemůže mlčet, nemůže se soustředit; kdo není soustředěn, nedospívá k dokonalosti.
Eduard Poppe

 

Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.
Johann Wolfgang Goethe

 

Ticho je výrazem niterného stavu. Na nemluvení je třeba soustředit se vnitřně, mlčení se musí prožívat uzavřeně.
Romano Guardini

 

Existují mlčenliví lidé, kteří jsou zajímavější než zdatní řečníci.
Benjamin Disraeli

 

Kdybych byl králem, založil bych univerzity pro výuku mlčení.
Lope de Vega

 

Ztiš se, pokud chceš slyšet, jak tvoje duše zpívá.
Arturo Graf

 

Každé ticho obsahuje nový začátek.
Franz Alt

 

Mlčím, ale srdce mi krvácí… V jistých dnech a za jistých okolností jsem v pokušení reagovat silou. Dávám však přednost tichu a spoléhám se, že se to ukáže výmluvnější a účinnější pro výchovu těch, na než reaguji.
Angelo Giuseppe Roncalli (Jan XXIII.)

 

Čím více si vzal duch z mlčení, tím více daruje v činu.
Ernest Hello

 

Jen aktivní lidé prožívají pravé ticho.
Antony de Mello

 

Lidi lze třídit spíš podle jejich mlčení než podle jejich řečí.
Peter Lippert

 

Opravdu mlčet umí jen ten, kdo má hodně co říci.
České přísloví

 

Duše se zvažují v tichu, jako se zlato a stříbro váží v čisté vodě. A slova, která vyslovujeme, mají váhu jen díky mlčení, do něhož jsou ponořena.
Maurice Maeterlinck

 

Právě v tichosti a osamění se rodí a ožívají všechny naše schopnosti.
Louis Lavelle

 

Ticho nezahrnuje dychtivost, ale nejen to, ani nudu a bolest.
Hippokrates

 

Ticho není mlčenlivost. Člověk mlčí ze smutku, vlivem temperamentu, nemoci. Je tichý z pozornosti, při soustředění, meditaci, modlitbě – ticho označuje vždy stupeň hloubky.
Michele federico Sciacca

 

Ticho není had, kterého nejnepatrnější hluk donutí zmizet. Je to orel se silnými křídly, jenž létá vysoko nad hlukem země, lidí a větru.
Madeleine Delbrel

 

Nedovol svému jazyku běžet před tvým myšlením.
Chilon

 

Pokud člověk mlčí rok, zapomíná žvanit a učí se mluvit.
Friedrich Nietzsche

 

Mluv, pokud máš slova silnější než ticho, nebo zachovej mlčení.
Euripides

 

Ti, kterým se dostalo ušlechtilého a královského vzdělání, se učí nejdříve mlčet a pak mluvit.
Plutarchos

 

Ticho je jedinou mluvou člověka, když jeho zážitky překračují obvyklou míru jeho dojmů.
Alphonse Lamartine

 

Náš svět nepotřeboval nikdy víc než dnes lidi milující ticho, a snad nikdy jich nebylo tak málo jako dnes.
Ladislaus Boros

 

Nauč se mlčet a všimneš si, že jsi mluvil příliš.
Echem Ťin

 

Ticho vytváří pravý rozhovor mezi lidmi, kteří se mají rádi. Důležité není to, co se říká, ale to, co není třeba říci.
Albert Camus

 

V nynějším stavu světa je celý život nemocný. Kdybych byl lékařem a někdo ode mne žádal radu, odpověděl bych: vytvoř ticho, přiveď člověka k tichu!
Soren Kierkegaard

 

Ticho: první slabika věčnosti.
Nino Salvaneschi

 

Dejte mi ticho a pokořím noc.
Chalíl Gibrán

 

Proti tomu, kdo mlčí, není trest ani odpověď.
Miguel de Cervantes

 

Kdo neumí mlčet je snadno přemožen nepřítelem.
Albert Veliký

 

Mlčet úplně je jednodušší než odmítat nestřídmosti rozmlouvání.
Napodobení Krista

 

Pokud člověk pochopil, co je důležité, přestane být upovídaný.
Johann Wolfgang Goethe

 

Ticho v nás rozhojní schopnost slyšet to, co svět skutečně potřebuje.
Thomas Merton

 

Věříme jen potlesku ticha.
Alfred Jarry

 

Stejně jako existují způsoby řeči, existují také způsoby mlčení.
Bernard Branstner

 

Žádný ze zvuků přírody neruší věčné ticho, které obestírá vesmír. Pokud posloucháte tyto zvuky, jednoho krásného dne uslyšíte ticho.
Antony de Mello

 

Ticho může být tak silné, že je nemožné ho neslyšet.
Johann Wolfgang Goethe

 

„Ze všech svých slov budete skládat účet.“ Ze všech těch, která bylo třeba říci, a naše lakota je zamlčela. Ze všech, která bylo třeba zamlčet, a naše marnotratnost je rozházela do čtyř světových stran.
Madeleine Delbrel

 

Ticho je krajním zdrojem duše i v okamžicích nejvyššího štěstí i v okamžicích velké sklíčenosti.
Emile Bougaud

 

Člověk, který ztratil ticho, nejen přišel o určité vlastnictví, ale změnil se v celé své podstatě.
Max Pikard

 

Chraňte ticho jako zlatý klíč určený k uchování pokladu ostatních ctností. Ten, kdo opatruje vlastní jazyk, opatruje vlastní duši.
Pavel od Kříže

 

Slovo a čin nebývají spolu zadobře. Sleduj přírodu – působí neustále, ale v tichu.
Mahátma Gándhí

 

Existuje něco tak omamného jako ticho? Podej jen rychle pijákovi pohár ke rtům, nikdy však jeho opojení neporoste tak rychle jako to, jež mi dává ticho, které roste v každé vteřině. A opojný obsah poháru je snad něco jiného než pouhá krůpěj ve srovnání s nekonečným mořem ticha, z něhož já čerpám?
Soren Kierkegaard

 

Bez polarity ticha by se celý systém jazyka hned zřítil.
Susan Sontag

 

Zdá se, že duše toho, kdo nikdy nemlčel, nemá tvář.
Maurice Maeterlinck

 

Jen v tichu se uskutečňuje pravé poznání.
Romano Guardini

 

Ticho je v nás, jen pokud si ho osvojíme a zachováváme. Ale nepřestává být aktivní. Připravuje slovo, jež tichem, kterého ho vytvořilo, bohatne.
Aimé Forest

 

U dvora, synáčku, není nejnutnějším uměním dobře mluvit ale umět mlčet.
Voltaire

 

Duše potřebuje ticho k zbožňování.
Alžběta od Nejsvětější Trojice

 

Nejpravdivější důvod poskytuje ten, kdo mlčí.
Eugenio Montale

 

Zachovávat ticho nikdy není na škodu.
Cato

 

Ticho zašitých rtů není ticho. Mohlo by se dosáhnout stejného výsledku uříznutím jazyka, ale ani to by nebylo ticho. Mlčenlivý je ten, kdo nevysloví zbytečné slovo, i když má možnost mluvit.
Mahátma Gándhí

 

Ticho je strážcem nevinnosti, otcem zbožnosti, učitelem vnitřního života, radostí srdce, pramenem modlitby, silou duše, pravidlem chování, brzdou vášní, hrází proti pokušení, nebeskými schody.
Jean-Paul du Sault

 

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
Karel Čapek

 

Čím intimnější se stává modlitba člověka, tím méně má co říci a nakonec mlčí zcela.
Soren Kierkegaard

 

Jak plodné je ticho!
Josemariá Escrivá

 

Kde duch může rozevřít svá křídla, je jeho prostorem ticho.
Antoine de Saint-Exupéry

 

Mlč jako první, chceš-li, aby i ostatní mlčeli.
Seneca

 

Ticho je základní ozdobou samoty.
Paolo Giustiniani

Vytvořte tichem základ pro mluvení.
Basil Veliký

 

V hluku hlasů je mlčenlivý člověk považován za negramotného.
Henning Harmssen

 

Po smrti ticha následuje nevyhnutelně smrt slova.
Massimo Baldini

 

Ticho je přítel, který nikdy nezradí.
Konfucius

 

Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.
Bible, Kniha přísloví 25,11

 

Kdo nechápe tvé mlčení, nepochopí ani tvá slova.
Elbert Hubbard

 

Tolik mluvíme o tichu a tak ho vyplňujeme slovy.
Vittorio Bernardetto

 

To, o čem nelze mluvit, se má zamlčet.
Ludwig Wittgenstein

 

Slovo je od času, ticho je od věčnosti.
Thomas Carlyle

 

Nejhlubší projevy lásky nejsou vyslovovány, ale jsou v tichu prožívány.
Christiane Busta

 

Bůh je přítelem ticha. Sledujte, jak příroda, stromy, tráva, květiny, rostou v tichu. Sledujte hvězdy, slunce, měsíc, jak se pohybují v tichosti. Potřebujeme ticho, abychom se mohli dotknout duší.
Matka Tereza z Kalkaty

 

Ticho snad neznamená jen absenci mluvení, ale živou hodnotu: naslouchání.
Mahátma Gándhí

 

Každé nadbytečné slovo vytváří protikladný efekt k jeho účelnosti.
Arthur Schopenhauer

 

Kladu slovo, které bych chtěl vyslovit, do samého středu ticha: ticho uchovává všechno, co říkáme s citem, vroucností, vírou. A ticho přináší naše modlitby. Kamkoliv chceme, neboť je zdvihá k Bohu.
Chalíl Gibrán

 

Pokud by každý mluvil jen o věcech, jimž skutečně rozumí, jaké by bylo na světě ticho!
Gabriele Annunzio

 

Ticho není únikem, ale soustředěním nás samých v rukou Božích.
Madeleine Delbrel

 

Lépe je mlčet ve stu případech, které by měly být řečeny, než promluvit jedinkrát tehdy, kdy by bylo třeba mlčet.
Gerolamo Cardano

 

Ti, kdo mlčí, jsou jediní, jejichž slovo za něco stojí.
Charles Péguy

 

Básník potřebuje doušky ticha, protože má zapotřebí slov zrozených z ticha.
Paul Célan

 

Myšlenky, které nemůžeme převést do slov, ale jen poslouchat, plynou s námi; a zatímco stojíme v nehybném tichu pod tváří oblohy, která nás zatemňuje, cítíme se větší než naše malé životy.
Jerome Klapla Jerome

 

Ticho může být beze slova, ale slovo nemůže být bez ticha.
Max Picard

 

Mnoho žen v mnoha zemích mluví stejným jazykem: tichem.
Anasua Sengupta

 

Umění mluvit je první znalostí, jež se předává dětem; bylo by lepší učit je velmi rychle mlčet.
Plutarchos

 

Přistát u břehu ticha, kde je možné být v klidu se sebou samým – to je štěstí v životě.
Roland Leonhardt

 

Ticho je po slově největší síla, která je na světě.
Jean-Baptiste-Henri Lacordaire

 

Vždy je čas, abychom vypustili slovo, ale ne vždy, abychom ho vzali zpátky.
Baltazar Gracián

 

Lakomá jsou tvá slova a výmluvné je tvé mlčení.
Filarete

 

Chcete-li žít, slova musí zemřít.
Antony de Mello

 

Slova jsou řetězy ticha.
Hans Horst Skupy

 

Jsou tací, kteří se zdají tiší, ale ve svém srdci soudí ostatní – tam mluví neustále. Kdežto jiní by měli mluvit od rána do večera, ale ve skutečnosti střeží ticho, protože nechtějí říci nic, co by nemohlo být duchovně užitečné.
Abba Poemen

 

Jak říká přísloví, je třeba obrátit a převrátit sedmkrát jazyk v ústech, než začneme mluvit. A pak je třeba mlčet.
Henri de Regnier

 

Hodnota slov se často objeví jen v tichu, které je následuje.
Gustave Flaubert

 

Od lidí se učíme mluvit, od bohů mlčet.
Plutarchos

 

Slova se mohou vyvracet, ticho je naopak nevyvratitelné.
Robert Hamerling

 

Umět mlčet je obtížnější než mluvit. Mnozí mluví, protože neumějí mlčet.
Augustin z Hippony

 

Když jsi na pochybách, jestli je lépe mluvit, nebo mlčet, zvol mlčení.
Mahátma Gándhí

 

Byl nám dán jazyk, abychom mluvili; ale i zuby, aby ho zadržely.
Carlo Dossi

 

Člověk předčí zvíře slovem; ale mlčením předčí sám sebe.
Paul Masson

 

Studuj slova z věcí, ne věci ze slov.
Demetrios Falerský

 

Bez ticha je těžké setkat se s Bohem.
René Voillaume

 

Ticho je pro slovo jako síť rozprostřená pod provazochodcem.
Max Picard

 

Někdo mluví nekonečně a všechno jeho mluvení neříká nic. Jiný naopak mlčí a svým nemluvením řekne mnoho.
Martin Heidegger

 

Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Evangelium podle Matouše 12,36

 

Kdo neumí mluvit, neumí mlčet.
Pittakos

 

Opravdovou hudbou je ticho a všechny noty ho jen obklopují.
Miles Davis

 

Zřídkakdy najdu slova, která mají větší cenu než ticho.
Henry de Montherlant

 

Mluv málo. Slova jsou vzácné perly, jejichž hodnota vzrůstá úměrně vzácnosti.
Čínské přísloví

 

Kdo nerozumí mlčení, nerozumí ani slovům.
Niccoló Tommaseo

 

Je lépe litovat slov než mlčení.
Mauretánské přísloví

 

Ticho: devět desetin moudrosti.
Honoré de Balzac

 

Bůh k nám mluví, když nás nachází v tichu.
Giacomo Alberione

 

Je třeba si všímat ticha ve vztazích s lidmi, abychom vstoupili do rozmluvy s Bohem.
Filippe de Barveny

 

Božský otisk ve věcech se uchovává skrze spojení se světem ticha.
Max Picard

 

Čím hlučnější se stává současný svět, tím víc se zdá, že Bůh mlčí.
Gertrud von le Fort

 

Vždycky jsem miloval poušť. Člověk usedne na pískový přesyp. Nic není vidět. Nic není slyšet. A přece v tom tichu něco září.
Antoine de Saint-Exupéry

 

Mé ticho k tobě mluví.
Terezie z Avily

 

Ti, kdo nosí Boha v srdci, se poznají po tichosti.
Bernard Tersteegen

 

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.
Aristoteles

 

Mezi zamilovanými je ticho vždy plné slov.
Valerio Albisetti

 

Přiveď člověka k tichu. Jen tak je možné slyšet Boží slovo.
Soren Kierkegaard

 

Jednou tě zamrzí, že jsi nepromluvil, stokrát, že jsi nemlčel.
Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Ó lásko žádoucí, jen ticho umí mluvit výmluvně o tvých tajnostech.
Cassinský kodex

 

Ticho je pomoc, kterou poskytujeme Bohu, aby s námi mohl hovořit.
Godefroid Belorgey

 

Velmi často ten, komu se zdá, že umí mluvit, prostě neumí mlčet.
Epicharmos

 

Pane, dej mi sílu mlčet z pokory, mlčet z opatrnosti, mlčet z věrnosti, mlčet z lásky.
Wilhelm Muhs

 

Mlčení samo o sobě nemá smysl, může být dobré i špatně; má smysl jen jako okamžik ticha namířeného k Bohu.
René Voillaume

 

Mlčení je jednou z nejsilnějších zbraní ctnosti.
Thales

 

Střez se němého psa a tiché vody.
České příslov

í

Pokud jednoho dne bude ticho mým koncem, udělal bych dobře, kdybych se v něm cvičil už teď. Mluvil jsem dost, a nikdy jsem dost nemlčel.
Franz Karl Ginzkey

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Milují ticho

(Božena Krivonaková, 8. 8. 2014 22:22)

Ticho je pro mne nejkrásnější chvíli ve které mohu vnímat sama sebe,cítím se jako bych měla křídla,tak svobodně,ticho je pro mne jako lehký vánek,který hladí mojí tvář a ja v tom tichu mohu hledat Boží tvář,Ježíšovu lásku a štěstí,které může mne dát jen Stvořitel..
Božena Krivonaková - Římskokatolické vyznáni-.