Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Non Angli, sed Angeli/ Nikoli Anglové, ale andělé.

 

Řehoř Veliký

 

Papež Řehoře Veliký spojil světskou a církevní vládu nad Římem, který se rozpadal pod barbarskými nájezdy. Když se jednou zeptal, kdo jsou ti světlovlasí mládenci v davu na římském tržišti, vysvětlili mu, že Anglové, tedy Angličané. Na což proslulý paoež reagoval citovanou poznámkou a vyslal 40 benediktínů v čele s převorem Augustinem šířit křesťanství do Anglie (597). Latisnkou podobou papežova jména pak dodnes připomíná gregoriánský chorál.

 

 

 

 

Poznání hledejte třeba až v Číně

 

Mohamed

 

Arabský obchodník Mohamed sděloval ( od r. 614) poselství, jež mu zjevoval archanděl Gabriel, svým učedníkům ústně. Později byla sepsána do Koránu, který se stal svatou knihou islámu. Tenhle citát vysvětluje arabskou vzdělanost, která do Evropy pronikla s výboji sjednocených arabských kmenů.

 

 

 

 

Pro slávu Boží, vždyť já už anglickou zem držím!

 

Vilém Dobyvatel

 

Normanský vévoda Vilém, zvaný dosud Levoboček, se svými lidmi zdolal (1066) La Mance , aby získal korunu, a – upadl, což by se mohlo vykládat jako neblahé znamení. A tak udělal z nouze ctnost, ale neomezil se jen na výkřik a zvítězil v bitvě u Hastings. Do dějin se zapsal jako Dobyvatel a významný panovník říše, v níž původní anglosaské obyvatelstvo s příchozími Normany časem splynulo.

 

 

 

 

Canteburský arcibiskup má na vybranou, buď hřešit proti Bohu, nebo proti králi.

 

Tomáš Becket

 

Tomáš Becket, přítel Jindřicha II., anglického krále z rodu Plantagetů, se jako nejvyšší anglický církevní hodnostář z rozmařilého světského velmože změnil v asketu. Smrtí (1172) zaplatil za svou neochotu podřídit se duchovenstvo králi, ale vysloužil svatořečení.

 

 

 

 

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na kolena, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen, to je nejlepší na světě.

 

Čingischán

 

Podle těchto slov žil a jednal Temudžin, Čingischán čili Velký chán Mongolů, které ve 13. st. sjednotil do obrovské říše

 

 

 

 

Dali mi pětadvacet nadkrálů.

 

Jan Bezzemek

 

Jan Bezzemek se rozhořčoval, neboť Velká listina svobod (magda charta liberatatum 1215) s hlavní výsadou Žádné zdanění bez zastoupení představovala velký výdobytek anglické šlechty, jíž nadále nesměl král předpisovat daně o své vůli. Tak vznikl anglický parlament (ještě starším parlamentem je ovšem ten islanský Althing od roku 930).

 

 

 

 

Doporučuji ti, aby ses při své moci měl na pozoru, abys nevedel žádné války s křesťany, a jestliže ti někdo ubližuje, pak využij všech možností k nastolení svého práva, než přistoupíš k válce

 

Ludvík IX.

 

Srovnáme-li smířlivý obsah odkazu francouzského krále Ludvíka IX. synovi (Filip III. Smělý) s vražděním, které provází přelom 13. a 14. století (sicilské nešpory v Palermu znamenaly vyvraždění francouzské posádky, protifrancouzské bylo i povstání v jitřní mše v Bruggách), neudiví nás brzské Ludvíkovo svatořečení (1297).

 

 

 

 

Kdo mlčí, zdá se souhlasit

 

Bonifác VIII.

 

Papež Bonifác VIII. nesouhlasil a dal ostře najevo, že míní zasahovat do světských záležitostí. Jeho nástupce Francouz Kliment V. včak na nátlak francouzského krále Filipa IV. Sličného přeložil (1309) papežské sídlo z Říma do Avignonu. Avignonské zajetí trvalo skoro sedmdesát let, ale pak tu byli papežové dva a s nimi velké schizma.

 

 

 

 

Hanba tomu, kdo přitom myslí na něco špatného.

 

Eduard III.

 

Anglický král Eduard III. patřil k výkvětu rytířstva své doby, dvorně zvedl podvazek, který upadl jeho partnerce při tanci, přivázal jí jej zpět pod koleno a dal tak vzniknout Podvazkovému řádu.

 

 

 

 

Ich dien/ Sloužím

 

Čím více nepřátel, tím větší kořist

 

Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal

 

Jan Lucemburský

 

To říkal Jan a ačkoli po zraněních z bitev slepý, nechal se u Kresčaku vést do největší vřavy.

 

 

 

 

Dnes padla koruna rytířstva

 

Černý princ

 

To pravil Černý princ, když se dozvěděl o Janově smrti. A Janovo heslo stejně jako tři péra z jehopřilny převzal do svého znaku, odkud přesla do znaku waleských, tedy následníků trůnu.

 

 

 

 

Doufám, že nakonec pravda zvítězí

 

Jan Viklef, oxfordský teolog

 

 

 

 

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, prav pravdu,drž pravdu, braň pravdy až do smrti

 

Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli

 

Milý přítel, milejší přítelkyně pravda

 

 

 

Sancta simplicita/ Svatá prostoto!

 

 

 

Caesar non supra grammaticos/ Ani císař není nad pravopis

 

Jan Hus

 

Tak Odpověděl císaři Zikmundovi Jan Hus, když použil termín schizma v ženském rodě, tedy špatně, a chtěl pak, aby se z chyby stalo pravidlo.

 

 

 

 

Tři jsou věci, nejsvětější Otče, v nichž se nesnášíme: Ty ráno spáváš, ja přede dne vstávám, ty piješ vodu, já víno, ty žen se štítíš, já se po nich sháním. Ale ve třech se shodujeme: Ty štědře rozdáváš církevní poklady, já si ničeho nenechávám, ty máš šptné ruce, já mám špatné nohy, ty kazíš církev – a já říši svatou

 

Zikmund Lucemburský

 

v hovoru s papežem

 

 

 

 

Udělejte z mé kůže bubny!

 

Jan Žižka

 

Údajně poslední slova slavného husitského vojevůdce a pak slepého hejtmana Jana Žižky z Trocnova, který nikdy neztratil bitvu.

 

 

 

 

Pravda páně vítězí

 

Jiří z Poděbrad

 

Heslo Jiřího z Poděbrad opět připomíná viklefovskou pravdu, ale on sám se s ní nespokojil. Jeho proslulá snaha o založení jakési středověké OSN, která by spojila evropské panovníky jak proti Tursků, tak při mezinárodních jednáních, příliš předběhla dobu.

 

 

 

 

Lid v celém království je pijácký, obžerství oddaný, pověrčivý a chtivý novot

 

Pius II. na adresu českého lidu

 

 

 

 

Neodporovat zlu zlem

 

Pet Chelčický

 

 

 

 

Jen aby mne prozřetelnost uchránila před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám

 

Jinřich IV.

 

 

 

 

Ano, mé hlasy byly od Boha

 

Johanka z Arku jako předtím Jan Hus trvala na svém i na hranici, nepřistoupila na to, že by byla kacířka, ale narozdíl od Husa byla soudně rehabilitována a ve 20. století svatořečena.

 

 

 

 

Znám, Čech proč hoden plamene

 

Znám Čechy bludem zmámené

 

Francois Villon

 

Dva překlady jednoho verše z Balady o drobných rčeních Francoise Villona ( pol. 15.stol.) dokazují, že proslulost kacířských Čech byla jednoznačná.

 

 

 

 

Každý člověk má svou cenu

 

Kdo má úspěch, má i čest

 

Ludvík XI.

 

 

 

 

Ostatní ať vedou války, ty, šťastné Rakousko, zasnubuj se

 

Matyáš Korvín

 

Tak vystihl Matyáš Korvín ten důležitý rys habsburské politiky, ať souvisela s Flandry, Španělskem nebo českými zeměmi.

 

 

 

 

Království za koně

 

Richard III.

 

Království za nového koně, neboť starý pod ním zahynul, nabízel v bitvě u Bosworthu (1485) anglický král Richard II. z rodu Yorků. Bil se pak i bez koně, ale padl a tím skončilo třicetileté vraždění za války růží.

 

 

 

 

Dvakrát mě oklamal

 

Ludvík XII

 

Tak si Ludvík XII. stěžoval na španělského krále Ferdinanda, s nímž se střetl přisvé expanzi do Itálie.

 

 

 

 

Oklamal jsem ho desetkrát

 

Ferdinand III.

 

Ferdinand III. Španělský počítal líp

 

 

 

 

Země! Země!

 

Kryštof Kolumbus

 

Tohle 12.října 1492 zvolal námořník Juan Rodriguez Bermejo z karavely jménem Pinta a stal se prvním člověkem, kterýspatřil Nový svět.Právo objevitele přesto zůstává Kryštofu Kolumbovi, a to navzdory jeho přesvědčení, že se podle svého plánu dostal do Indie.

 

 

 

 

Účel světí prostředky

 

Kdo se neumí přetvařovat, neumí vládnout

 

Machiavelli

 

Machiavelistické zásady panování uplatňovali itelských městských státech 14. a 15. století mnozí vladaři, proto tam byli tolik důležití kondotiéři, velitelé žoldnéřských oddílů (které Machiavelli kritizoval, protože on toužil po sjednocené zemi).

 

 

 

 

Nejsem spisovatel, dej mi meč.

 

Julius II.

 

 

 

 

Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní

 

 

 

Můj hněv je hněvem Božím

 

 

 

Nemohu odvolat a neodvolám

 

 

 

Ničeho se nebojím, protože nic nemám

 

Martin Luther

 

 

 

 

Musím mít trpělivost s papežem, s fanatiky, s čeledí a ještě ke všemu s Katkou von Bora.

 

Martin Luther

 

Poněkud osobní Lutherův výrok potvrzuje jeho rozchod s katolickou církví, neboť zmíněná Katka, Lutherova manželka, byla původně řádovou sestrou.

 

 

 

 

Madame, ze všeho mi zůstaly jen čest a život.

 

 

 

Po blaženosti hořím, touhou zmírám po smrti, v níž život vzývám.

 

František I.

 

 

 

 

Nezbývá než mír, kuráž a ničemu se nedivit.

 

Poroučím vám církev a svůj lid.

 

Jindřich II.

 

To řekl Jindřich synovi, budoucímu králi Františkovi II. před svou smrtí (po zraněníá dřevcem při turnaji).

 

 

 

 

Fiat iustitia, pereant mundus/ Ať zvítězí spravedlnost, i kdyby měl zahynout svět!

 

Ferdinand I.

 

 

 

 

Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví

 

Tomáš More

 

Autorem takhle znějícího výroku není žádný marxista, ale Tomáš More, jehož spis Utopie se staloznačením země, která neexistuje. S Morem se spojuje snaha reformovat církev nikoli násilím, ale rozumem.

 

 

 

 

Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.

 

Tomáš More

 

 

 

 

Popravčí je doufám odborník, ostatně mám velmi štíhlý krk.

 

Anna Boleynová před smrtí

 

 

 

 

Ad (Calendas) fraecas, bone rex…/ Tvou vůli, dobrý králi, splním o řeckých kalendách.

 

Alžběta I.

 

Alžběta I. byla vzdělaná a věděla, že řecký kalendář pojem „kalendy“ neznal, a tak když španělskému vládci Filipovi II. slibovala, že k tomu „datu“ zakáže korzárům jejich řádění, vlastně zdvořile pravila: Až naprší a uschne.

 

 

 

 

Ti, kteří sahají po žezlu knížat, si nezaslouží sebemenší lítost

 

Alžběta I.

 

Alžbětin komentář smrti hraběte z Essexu byl stručný, odsoudila ho, ačkoli byl zřejmě jejím milencem.

 

 

 

 

Nad mojí říší slunce nezapadá.

 

Filip II.

 

Ať to vskutku prohlásíl, nebo jen prohlásit mohl, s americkými državami měl španělský král Filip II pravdu.

 

 

 

 

Bůh mě tu nechal se třemi malými dětmi a rozděleným královstvím.

 

Kateřina Medicejská

 

 

 

 

Dobrá, ať je pobijí, ale ať je pobijí všechny.

 

Karel IX.

 

A tak se 24. srpen 1572 (sv. Bartoloměje) změnil v bartolomějskou noc. Tisíce hugenotů v Paříži i na venkově našly smrt. Jen princové z královských rodin byli ušetřeni – pokud změnili víru.

 

 

 

 

Lépe je jít na mši než na smrt

 

Jindřich IV.

 

Jindřich Navarrský z rodu Bourbonů se rozhodl a přijal katolictví.

 

 

 

 

Je nejvyšší čas, abychom my všichni, kdo jsme zpití válkou, opět vystřízlivěli

 

 

 

Nenarodili jsme se jen pro sebe, ale především proto, abychom sloužili vlasti

 

Je-li Francie mužem, je Paříž jeho srdcem a Paríž stojí za mši.

 

Jinřich IV.

 

Jindřich IV. jednal podle svých slov, včetně dalšího přestupu ke katolictví (to práve kvůli získání Paříže a koruny). Výsledkem jeho snah byl edikt nantský o náboženské svobodě a rovnoprávnosti (1598).

 

 

 

 

Jakmile mi přestanete odporovat, uvěřím, že mě nemáte rád.

 

Jindřich IV.

 

Tuto pozoruhodnou větu říkal Jindřich IV. svému příteli a rádci a hlavně správci královských financí, jímž byl vévoda de Sully.

 

 

 

 

Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky.

 

Tycho de Brahe

 

 

Vědců se to bohužel netýkalo, nechtěl-li následovat Bruna, musel se i Galileo Galilei zřeknout Koperníkova názoru, k němuž se přiklonil ve svém spise vydaném v roce 1632. Na odchodu od církevního soudu přesto údajně prohodil:

 

 

 

Eppur si muove!/ A přece se točí

 

Galileo Galilei

 

 

 

 

Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce

 

 

 

Dosti bylo již bratrovražedných a ničivých válek, které přivedly evropský kontinent na pokraj zkázy. Je nutno proto zastavit se nad propastí a napravit věci lidské, jež byly porušeny a vyvolaly ve světě chaos.. Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd

 

 

 

Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český

 

Jan Ámos Komenský

 

 

 

 

Mám dost příteli, ty se zachraň.

 

Gustav Adolf II.

 

Poslední slova švédského krále Gustava Adolfa II.

 

 

 

 

Zajetím nebo zabitím

 

Ferdinand II.

 

Tak Ferdinand II. přikázal zmocnit se Valdštejna.

 

 

 

 

Beati pacifici/ Blahoslavení mírumilovní

 

 

 

Rex est lex/ Král je zákon

 

Jakub I.

 

Jakub se pokoušel uplatnit proti parlamentu, který s ním nesouhlasil, a tak vládl bez něj.

 

 

 

 

Mám raději špatně oblečeného kapitána, který ví, proč se bije, než toho, kterému říkáte gentleman, a který ničím víc není.

 

 

 

Bylo by jich ještě daleko víc, kdyby mě vedli na šibenici

 

Oliwer Cromwell

 

Oliwerova reakce na davy, které ho oslavovaly.

 

 

 

S jizvami, uhry, bradavicemi a vším, jak mě vidíte.

 

Oliwer Cromwel

 

Vypráví se, že když se jednou Cromwell dával portrétovat a malíř se zeptal, jakže ho má zvěčnit, odpověděl Olivek právě tak.

 

 

 

Mé dílo je hotovo.

 

Oliver Cromwell

 

Nedlouho řed smrrí (1660)

 

 

 

 

Lomikare, Lomikare, do roka a do dne

 

Jan Sladký Kozina

 

Kozina, vůdce chodských Psohlavců bojujících o dávná privilegia, určil (1695) svému přemožiteli, Volfovi Maxmiliánovi Lammingenovi z Albenreuthu.

 

 

 

 

Své koně ustájím v Benátkách

 

 

 

Všichni křesťané budou poslušni Osmanů

 

Kara Mustafa

 

 

 

Přišli jsme, viděli jsme a Pán zvítězili

 

Jan III. Sobieski

 

Po bitvě u Vídně

 

 

 

 

Mlčení, přetvářka a opatrné odpovědi znamenají totéž co ony ústupy vojsk, jež zachraňují muže i výzbroj.

 

Richelieu

 

Jedna z maxim o umění jak se dostat nahoru, jejichž autorem byl biskup z Luconu, kterého mezi své rádce povolal Marie Medicejská, vládnoucí za dětského krále Ludvíka XIII.

 

 

 

 

Urážek není třeba si všímat, vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly zničit

 

 

 

Rozum musí všechno usměrňovat a řídit

 

 

 

Mým prvním cílem byl majestát krále a druhým velikost království

 

Richelieu

 

 

 

 

Královské řemeslo je veliké, ušlechtilé a rozkošné, cítíme-li, že jsme hodni toho, abychom dostáli všemu, k čemu zavazuje

 

Ludvík XIV.

 

 

 

 

Ultima ratio regum/ Poslední rozum králů

 

Napis na dělech, nechal vyrýt Ludvík XIV.

 

 

 

Stát jsem já

 

Ludvík XIV

 

Ať už Ludvík XIV. tahle slova pronesl, nebo ne, vládl (54 let, od roku 1715) podle nich, francouzský parmalent (Generální stavy) se za jeho vlády nesešel a Ludvíkův dvůr, který přesídlil do dostavěného zámku ve Versailles, vyžadovanou a nákladnou okázalostí vlastně utužoval absolutismus.

 

 

 

 

Na nepotřebných věcech musíme šetřit, jak jen to jde… Zbytečná hostina za dva tisíce fanrů mi působí nevýslovnou bolest

 

Colbert

 

Jean-batiste Colbert (Někteří ekonomové dnes hlásají colbertismus) něřil v řízenou ekonomiku, podporu průmyslu a obchodu a dělal, co mohl.

 

 

 

 

Mé dítě, můžete se stát velkým králem. Neberte si však ze mne vzor, co se týče mé záliby v budovách a ve válkách.

 

Ludvík XIV.

 

Slova Ludvíka XIV. určená pravnukovi, Ludvíku XV.

 

 

 

 

Lehnout a slehnout, pořád dokola!

 

Marie Leszczynská

 

Královna Marie Leszczynská tolerovala svému manželovi Ludvíku XIV. množství milenek a porodila deset dětí, i když si stěžovala právě

těmito slovy.

 

 

 

 

A po nás přijde potopa! / Aprés nous la déluge!

 

madame de Pompadour

 

 

 

 

Sláva, která nás neudělá šťastnými, není víc než slovo, a sláva, která nás neudělá šťastnými naše poddané, je ostuda

 

 

 

Kníže je prvním služebníkem svého státu

 

 

 

Diplomacie beze zbraní je jako hudba bez nástrojů

 

 

 

Na nepřítele se musí udeřit jako hrom a blesk

 

 

 

Kdyby moji vojáci začali přemýšlet, nezůstal by v armádě ani jeden z nich

 

 

 

Kde projde jelen, projde voják, kde projde voják, projde armáda

 

 

 

Bůh je vždycky na straně silnějších pluků

 

Bedřích II. Veliký

 

 

 

 

Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány

 

 

 

Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka

 

Marie Terezie

 

 

 

 

Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen jest národ

 

Josef Dobrovský, modrý abbé

 

 

 

 

Nepovažujte revoluci jen za pár písmen.

 

Josef II.

 

Těmito slovy Josef II. varoval svou sestru Marii Antoinettu, manželku francouzského krále Ludvíká XVI. Byla mladá naivní, nenáviděná a pomlouvana Rakušanka, ze všeho nejvíc se chtěla bavit. Když jí vysvětlovali, že se chudí bouří, protože nemají na chléb, zeptala se:

 

 

 

Když nemají na chléb, proč nejedí koláče?

 

Marie Antoinetta

 

 

 

 

Přál bych si být milován.

 

Ludvík XVI. po nástupu na trůn (1774)

 

 

 

 

Což nevidíte, jak se blíží lavina?

 

Tázal se advokát královské rady George Jacques Danton

 

 

 

 

Moje politika tkví v tom, že se každému závazku vyhýbám tak dlouho, jak mohu.

 

 

 

Upřímně radím svým mladým druhům, aby nikdy neříkali navždy

 

Robert Walpole

 

 

 

 

Krev pobitých, plačící hlas přírody, volá: Je čas se odtrhnout!

 

Tak vyzýval Američany Tomáš Paine v pamfletu Zdravý rozum.

 

 

 

 

Teď musíme všichni táhnout za jeden provaz, nebo na něm budeme do jednoho viset.

 

To mínil v květnu 1776 Benjamin Franklin, spisovatel, politik a vynálezce (bleskovodu). Jako vyslanec Unie anglických kolonií v Americe dojednal spojenectví s Francií, Španělskem a Holandskem, což Američanům nakonec přispěje k vítězství. Právem se o něm tvrdí: Odzbrojil tyrany i bohy. Vyrval oheň nebesům a žezlo tyranům.

 

 

 

 

Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a jejich Stvořitel je opatřil určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují vlády, jejichž spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká forma vlády zprotiví těmto cílům, má lid právo ji změnit nebo zrušit…

 

Thomas Jefferson a jeho návrh Delaration of Independenty/ Prohlášení nezávilosti, jež svět poznal 4.červěnce 1776

 

 

 

 

Plukovníku Cobbe, jestliže se bojíte, ustoupí svoboda

 

Tak Geroge Washington odpověděl svému pobočníkovi, který chtěl „trošku ustoupit“ před bitvou u Yorktownu (1781), kde americkým vítězstvím válka o nezávilost skončila.

 

 

 

 

Že jsem vzteklý pes? Zvolte mne a despotismus a privilegia po mém kousnutí zemřou.

 

 

 

Lidé se rodí a zůstávají svobodní a obdaření rovnými právy.

 

Prohlášení práv člověka a občana.

 

 

 

Když se člověk zaplete do řízení revoluce, není ji těžké rozjet, ale zastavit.

 

Mirabeau

 

 

 

 

Budeme zrazeni a tudíž poraženi, anebo zvítězíme a vítězný generál se stane novým nepřítelem lidu

 

Tak se Robespierre stavěl proti válce se šlechtickými emigranty a odbojným kněžstvem a předpověděl Napoleonův příchod.

 

 

 

 

Národe, umírám nevinen

 

Ludvík XVI. po nezdařeném pokusu o útěk stanul na popravišti (1793), Marie Antoinetta ho následovala. Protože prý svému katovi šlápla na nohu, omluvila se mu:

 

 

 

Promiňte pane, nebylo to schválně

 

Marie Antoinetta

 

 

 

 

Příroda mi dala do vínku atltickou postavu a drsnou tvář svobody

 

 

 

Muž jako já je k nezaplacení

 

Danton, oblíbený řečník, tak reagoval na tvář poznamenanou neštovicemi, i na výčitky, že je úplatný. Byl bojovný a údajně dobromyslný, ze stoupence dohody s králem se změnil v radikála, ale skončil pod gilotinou (stejně jako protivníci girondisté). Když mu před zatčením radili, aby uprchl, odmítl, přičemž se zeptal:

 

 

 

Odnese si člověk vlast na podrážkách střevíců?

 

Danton

 

 

 

 

U vladařů by měly dějiny oslavovat pouze umírněnost, moudrost…, nejčastěji však slaví jejich násilné činy

 

Marat

 

 

 

 

Za nejtvrdšího fanatika revoluce bývá označován Louis Antoine desant-Just, Robespierrův spolupracovník a druh ve smrti za tzv. termidorské reakce (revoluce totiž vyhlásila vlastní kalendář):

 

Vláda republiky dluží nepřátelům lidu jedině smrt

 

Saint-Just

 

 

 

 

Revoluce požírala své děti ve velkém, jednou z obětí byla i velká přítelkyně girondistů madame Rowlandová, o níž se tvrdilo, že není jen manželkou ministra vnitra, ale přímo ministrem. Též její povzech před gilotinováním vstoupil do historie:

 

Ó svobodo, kolik zločinů se páchá tvým jménem!

 

madame Rolandová

 

 

 

 

Událostem můžete dát první impuls, pak už vás nesou s sebou

 

 

 

Vládnout musí jen voják. Vládne se jen s ostruhami na vysokých botách

 

Napoleon Bonaparte

 

 

 

Po vítězství v Itálii a v Egyptě Napoleon poznal i neúspěch, když anglický admirál Nelson prazil francouzské loďstvo u Abikuru. Ale na pevnině přišla další vítězství (Marengo) při druhém tažení do Itálie proti rakousko-ruskému vojsk. Když Napoleon předtím varovali, že jeho armádě budou stát v cestě Alpy, řekl:

 

Žádné Alpy tam stát nebudou

 

Napoleon Bonaparte

 

A přikázal stavět silnici přes Simplonský průsmyk

 

 

 

 

Přičítám veškerý svůj životní úspěch tomu, že jsem všude byl vždy o čtvrt hodiny dřív, než jsem být měl

 

Nelson

 

 

 

 

Šachy jsou rozestavěny, zítra začneme hrát.

 

Napoleon I.

 

Tak Napoleon zahájil krvavou bitvu u Borodina, kde sice zvítězil, ale oslabil jak soupeře, tak sebe.

 

 

 

 

Od velikosti ke komičnosti je pouze krok.

 

Napoleon I.

 

 

 

 

Kromě ztracené bitvy není nic tak smutného jako bitva vyhraná.

 

Wellington

 

 

 

 

Člověk nemá přátele, to jen jeho úspěch je má.

 

Napoleon I. hodnotí bitvu u Waterloo

 

 

 

 

Sbalte tu mapu (Evropy), deset let ji nikdo nebude potřebovat

 

William Pitt ml. po bitve u Slavkova

 

 

 

 

V jakém stavu zanechávám svou zemi!

 

Umírající Pitt (1806)

 

 

 

 

Proletáři všech zemí, spojte se!

 

Karel Marx, Bedřich Engels, výzva Komunistického manifestu

 

 

 

 

Pro kariéru není zapotřebí mnoho inteligence, spíš dostatek zchytralosti.

 

Talleyrand

 

 

 

 

Veličenstvo, s bajonety dokážete vše, jen se na ně nemůžete posadit.

 

To řekl Talleyrand Napoleonovi I., a když po letech skládal přísahu do rukou Ludvíka Filipa, poznamenal:

 

 

 

Ha, ha, Veličenstvo, to už je třináctá.

 

Talleyrand

 

 

 

 

Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se přitom dobře měli

 

 

 

Takřečení géniové a učenci nejsou k ničemu, vždycky chtějí všechno vědět líp a zdržují úřadování, anebo jim nevoní. Zdravý lidský rozum a dobrá zadnice, to je nejlepší.

 

To vše hlásal Dobrý císař, František I.

 

 

 

 

Diplomat si nemusí myslet, co říká, ale musí myslet na to, co říká

 

Metternich

 

Napoleon o něm kdysi řekl: Každý občas lže, ale lhát neustále, to je příliš. Metternich jako ministr zahraničí a pak i státní kancléř však tvrdil:

 

 

 

Já nechtěl nic než to, co (císař) musel udělat.

 

Metternich zůstal u moci i po Františkově smrti (1835), i po nástupu Ferdinanda I. zvaného Dobrotivý (ale taky Blbeček, odmalička trpěl epilepsií). Byl posledním korunovaným českým králem. Ale to už se doba tzv. předbřeznová chýlila ke konci. Už se valila nová lavina, rok 1848. Ve Francii Ludvík XVIII. vsadil na emigranty a teror, který ještě vystupňoval jeho nástupce Král emigrantů Karel X. Ten mínil:

 

 

 

Já mohu jen nasednout na koně nebo do popravčí káry

 

Karel X.

 

 

 

 

Pánové, sedlejte koně, v Paříži je revoluce

 

Tak vyzýval panovnické kolegy do boje v červenci 1830 ruský car Mikuláš I., Četník Evropy.

 

 

 

 

Práce mého celého života je zničena

 

Tak si kníže Metternich stěžoval, když dostal zprávu o pařížských barikádách. Boje však po třech dnech skončily, Francii teď vládl vévoda Orleánský jako Ludvík Filip I: A vládnout se snažil podle svého výroku:

 

 

 

Ten fiakr kočíruju já

 

Ludvík Filip I.

 

 

 

 

Král panuje, ale nevládne.

 

Thiers

 

 

 

 

Jestli kýchne Paříž, chytí rýmu celá Evropa.

 

Metternich

 

 

 

 

Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již odedávna, musli bychom v interesu Evropy,ba humanity samé přičiniti se co nejdřívě, aby se utvořil

 

Tak psal (1848) Otec národa František Palacký, když se Češi odmítli účastnit zapojení do sjednocujícího se Německa. Po letech bachovského absolutismu (podle ministra vnitra Alexandra Bacha), který nastoupil do potlačení svatodušních bouří a pak i tzv. májového spiknutí 1849, po následujících letech opomíjení českýcg požadavků národnostních, hospodářských i politických, ovšem palacký dospěl (1865) k jinému názoru:

 

 

 

Byly jsme před rakouskem, budeme i po něm

 

František Palacký

 

 

 

 

V práci a vědění je naše spasení.

 

F. L. Rieger

 

 

 

 

Císařství je mír – Císařství je meč.

 

Napoleon III.

 

 

 

 

Člověk je jako bicykl. Když na něm nejedete, spadne.

 

Kéž by bylo možné konfiskovat myšlenky.

 

Svoboda je luxus, který není pro každého.

 

Nejlepší obrana je útok.

 

Krví a železem.

 

Bismarck

 

 

 

 

Zde leží Rusko a zde leží Francie a my jsme uprostřed, to je moje Afrika

 

Bicmarck a jeho pasivní pohled na koloniální výboje Německa

 

 

 

 

64 let vlády královny Viktorie (1837-1901) se přeneslo na celou epochu, které dodnes říkáme viktoriánská a mimo jiné ji spojujeme s ostentativní mravností. Neboť při souloži je nutné, jak mínila sama královna ( a od roku 1876 i císařovna Indie):

 

Zavřít oči a myslet na Anglii

 

Viktorie

 

Viktorie ovšem nejspíš nic takového neřekla, manželský sex měla prý velice ráda, ale citát tu je a k viktoriánství se hodí J

 

 

 

 

Držíme v náručí nemocného muže, nesmíme ho nechat zemřít, dokud nevyřešíme otázku nástupnictví.

 

Ruský car Mikuláš mínil nemocným mužem tureckou říši a nástupcem Rusko, což Anglie ve jménu evropské rovnováhy nechtěla tolerovat, a tak došlo ke krymské válce.

 

 

 

 

J´y suis, j´y reste / Zde jsem, zde zůstanu

 

MacMahon prohlásil při útocích na Sevastopol, jeho slova naplnilo 25 000 Angličanů, kteří u Černého moře zahynuli. O děsivé úrovni péče o raněné se tehdy přesvědčila Florence Nightingaleová, Lady with the Lapm, později zakladatelka moderního ošetřovatelství, která jako první žena získala Řád za zásluhy.

 

 

 

 

Go West, young man…/ Jdi na západ, mladý muži, a tam vyrůstej se svou vlasní

 

Horace Greeley, americký publicista a politik a jeho slavný výrok na účet americké kolonizace

 

 

 

 

Válečná sláva je skvoucí duha nad potoky krve

 

Tak obrazně se uměl vyjádřit Abraham Lincoln, americký prezident (1860) a odpůrce otroctví, které stále ještě v demokratické Americe existovalo.

 

 

 

 

Devatenácté století míří ke konci (fin de siécle), anglické politické strany se už jmenují liberální a konzervativní, ministerští předsedové se střídají, Robert Peel, lord Palmerston, William Gladstone, lord Salisbury, Benjamin Disraeli, mnozí z nich stojí v čele vlády s přestávkami dvakrát, třikrát, výroky mluvenými i psanými někteří přímo plýtvají, vyjadřují se ke kečemu, zachytit je přesahuje možnosti. A tak na závěr aspoň jeden výrok od jednoho z nich, navíc úzce související s naším tématem. Autorem je Viktoriin oblíbenec, spisovatel a politik.

 

Vady velkých lidí jsou potěšením malých.

 

Benjamin Disraeli

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fgbhfdghsg

(fghnsfn, 7. 9. 2011 19:57)

neviete o nijakej stranke z historickymy vyrokmi?

citáty motta aforismy

(www.reklamni-slogany.cz/?cs/motta-citaty, 28. 3. 2010 4:05)

www.reklamni-slogany.cz/?cs/motta-citaty

citáty , motta, claimy

(Jarda, 28. 3. 2010 4:04)

Supr citáty motta claimy aforismy
www.reklamni-slogany.cz/?cs/motta-citaty

Pohoda

(Laura, 3. 6. 2009 18:55)

no.... je to celkom v pohode...az na to ze som tu nic nenasla o Mikulasovi druhom...ale tak co uz..diky moc

Dobrý

(Zuza, 11. 5. 2009 15:18)

Nepovažujte revoluci jen za pár písmen - to se mi líbí! :D