Jdi na obsah Jdi na menu
 


Každé zlepšení nedokonalých konstitucí spočívá v tom, že je uděláme schopné lásky.
Novalis

Přátelství je jako vlast.
Tucholsky

Nemusíme se bát nikoho kromě sebe.
Borne

Nebojte se smrti, ale nesmyslného života.
Brecht

Génius je ten, kdo vždy dokáže přeměnit své myšlenky v činy. Veliký génius však tuto činnost nerozvíjí stále, protože by se mohl podobat Bohu.
Balzac

Pro tajemství platí stejné zákony jako pro svěřený majetek.
Chamfort

Učenci se vzájemne klamou v úsudcích o lidech. Jsou zaujati svou nesmrtelností a nenamáhají se přezkoumat lidské nitro.
Kleist

Šťastná žena je jako kamenná zeď, kterou nemůže nikdo zbořit.
Premčand

Všechno dobré vždy nachází zlé napodobovatele.
Brecht

Každý má své důvody – pro někoho je umění útočištěm, pro jiného prostředkem něco získat.
Sartre

Jediným přijatelným společníkem člověka je on sám. Ostatní jsou nesnesitelní.
Wilde

Člověk bez vyššího smýšlení nemůže oplývat opravdovou dobrotou, může mít jen dobrou povahu.
Chamfort

Idea, která přitahuje masy, je tím v jistém smyslu potvrzená a v jistém smyslu vyvrácená.
Brock

Rodinu utváří jen milující žena.
Schlegel

Aby nás dnes přijali do nejvyšších kruhů, musíme lidi uhostit, pobavit anebo šokovat – toť vše.
Wilde

Ženy jsou nespravedlivé a vždy soudí, že muž není v právu.
Maugham

Co se jeví jako zlé, obvykle je zlé, co se však jeví jako dobré, není vždy dobré.
Seume

Kdo nepozná přírodu skrze lásku, ten ji nepozná vůbec.
Schlegel

Nejdůležitější úlohou umění je vytvořit poptávku, kterou nemůžeme uspokojit.
Benjamin

Spojit lásku s logikou je totéž, jako bychom chtěli spojit slunce s měsícem. Občas se setkají, jenže pak nastane zatmění.
Lewisová

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk.
Novalis

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek.
Gorkij

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem.
Musset

Je škoda, že člověk začíná o mnoha věcech uvažovat až na sklonku života.
Erenburg

Pomluva je daň, kterou člověk platí veřejnosti, když v ní vynikne.
Swift

Shovívavost je nejdůležitějším znakem duševní převahy.
Martí

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznivou ješitností.
France

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít.
Sander

Každý si musí sám sebe natolik vážit, že nestrpí intuice, která by ho zneuctily v očích jiných národů.
Bredel

Přírodu máme rádi hlavně proto, neboť k nám necítí nenávist, ani nám nezávidí.
Akutagawa

Závist se vždy zrodí z porovnání se sebou.
Bacon

Pro zamilovaného je žena, kterou miluje, vždy nevypočitatelnou bytostí.
Hofmannsthal

Packalové jsou lidé, kteří dělají něco, i když vědí, že je to nesmyslné, ale přece to dělají pro peníze.
Chander

Na upřímnost musí být vždy dva.
Doblin

Šťastní lidé, kterým se život vydařil, mají správná a rovná měřítka. Pravdy, které naučí neštěstím jsou věštinou sporné.
Brock

Příteli, nejdříve mi pomoz z bídy, řečnit můžeš pak.
La Fontaine

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerpvnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, ale bez času nic.
Neruda

Činit dobro je nejen krásnější, ale i slastnější neř dobro přijímat.
Epikuros

Čím je stát větší, tím menší jsou individua, která ho tvoří.
Kaiser

Učenost filosofů není vrozena, ale získána.
Jungmann

Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly.
Goldsmith

Evropa (a s ní Evropan) vzniká z vnitřně zastaralého, dávno existujícího pocitu celistvosti jako specifický druh diferenciace.
Keyserling

Každý oblíbený předmět představuje středohor jednoho ráje.
Novalis

Statečnost je poslední zbraní, kterou ponechala příroda člověku proti strastem života a umírání.
Coudenhove-Calergi

Znalost přírody a umění umožňuje porozumět sám sobě i světu a učí člověka jak může zachraňovat a pomáhat a místo toho, aby zraňoval a ničil.
Penn

Umění je jedinou vážnou věcí na světě. Umělec je jediným člověkem, který nikdy není vážný.
Wilde

Za nejdokonalejší ženu je třeba pokládat takovou, která je schopna nahradit svým dětem i otce.
Goethe

Čestný člověk nebaží po blaženosti bez práce a vlastního přičinění.
Kalinčiak

Vědomosti může získat každý ale umět rozmýšlet je nejvzácnějším darem přírody.
Fridrich Veliký

Učte se za málo peněz, příroda žádá opravdu jen málo.
Lucanus

Najednou jsem našel na té nejvážnější situaci komickou stránku – zasmál jsem se a překročil rozhraní tohoto života.
Stroupežnický

Sílu citu poznáme podle obětí, které jsme ochotni pro něj přinést.
Galsworthy

Smířit se s utrpením má smysl jen tehdy, pokud jsme se před tím proti němu celou silou bouřili.
Brock

Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikdy.
Wilde

Jednej tak, aby maximum tvé vůle mohlo vždy platit i jako princip všeobecného zákonodárství.
Kant

Neříkej, že chceš dát, ale dej! Naděje nikdy neuspokují.
Goethe

Naší radostí by mělo být dávat a naší hanbou přijímat.
Goldsmith

Paměť je tak krátká a život tak dlouhý!
Balzac

Domácnost bez ženy je jako výčep bez pálenky.
Franzos

K probuzení jsme blízko tehdy, když se nám zdá, že sníme.
Schlegel

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří.
Goethe

Omylem mládí je vždy se pokládat za šťastnějšího nebo nešťastnějšího než ve skutečnosti jste.
Morgenstern

Je nemyslitelné, aby nebyl vůdce do jisté míry tyranem.
Gorkij

Vzájemně se poznávat znamená učit se, jak jsme si navzájem cizí.
Leasing

Kdo nikdy nebyl služebníkem, nemůže být dobrým pánem.
Přísloví

Velikáni se pokloní jiným, méně významní vyžadují, aby se jim jiní klaněli.
Beutelrock

Navzájem se poznat? Museli bychom si otvírat lebky a vytahovat si navzájem myšlenky z mozkových závitů.
Buchner

Bez vědomostí se člověk nikdy nestane filosofem, ale nejenom vědomosti stvoří filosofa.
Kant

Kdo není ve dvaceti pěkný, v třiceti silný, ve čtyřicetí rozumný a v padesáti bohatý, ten už nemážádnou naději.
Luther

Když musí trpět nevinný člověk, zrodí se v něm myšlenka, že netrpět a být šťastným znamená být vinen.
Brock

Největší hodnotou je svoboda ducha.
Tolstoj

Veselí lidé nejsou obvykle vynikajícími lidmi.
Gorkij

Jsou lidé, kteří raději chtějí místo k stání v první řadě než místo k sezení ve třetí. Nejsou to sympatičtí lidé.
Tucholsky

Žij se svým stoletím, alenebuď jeho výtvorem. Dělej svým současníkům to, co potřebují, ale ne to, co chválí.
Schiller

Ďábel učí ženy, čím jsou, anebo opačně, pokud to ještě neví, ženy ho to naučí.
D´Aurevilly

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami.
Židovské přísloví

Mládí chce, aby mu rozkazovali, protože chce mít možnost neposlouchat.
Sartre

Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďábel, čirá jako anděl a sladká jako láska.
Talleyrand

Kdo v mládí nebyl bláznivý, ve stáří nebude moudrý.
Přísloví

I bídný velbloud unese náklad mnoha oslů.
Goethe

Poznat jiné je dobré, poznat sebe samého je osvícení.
Východoasijská moudrost

Dětská duše se posvátná.
Herder

Mír je úcta před právem ostatních.
Reed

Myslí jen ten, kdo trpí. Každá přežitá myšlenka je vyznáním utrpení.
Schroder

Nejsvobodnějším člověkem je ten, který má nejméně předsudků.
Holbach

Od lidí můžeme požadovat jen to, co je jim vlastní – od žen lásku, ne spravedlnost.
Junger

Kdo dbá na společenské způsoby, ale zavrhuje lež, podobá se člověku, který je sice módně oblečený, ale na těle nemá košili.
Benjamin

Bez znalosti cizí řeči nemůžeš porozumět mlčení cizince.
Lec

Radost je plachá, na slavnostech se necítí dobře.
France

Kdyby se svatbami mohl zabezpečit mír, státníkům by se mělo povolit mnohoženství.
Lichtenberg

Kouzlo milování spočívá v odhodlání nezneužívat ho jen v rozkoš.
Béranger

Pokud není možný návrat, je třeba jít kupředu.
Polo

Každá glorifikace člověka, který padl ve válce, znamená v nejbližší válce tři mrtvé.
Tucholsky

Dovolme lidem, aby byli šťastni podle vlastních představ.
Prus

Blázni řeknou to, co si rozumní lidé myslí.
Přísloví

Zvaž, do jaké míry je prozíravé, když od jiných očekáváme to, co neuděláme ani sami pro sebe.
Plinius

Přátelství je příjemnou chorobou mládí.
Hercem

Touha často podněcuje rozvoj dobrých vlastností, její splnění naopak ty zlé.
Beutelrock

Člověka pozná jenom ten, který ho miluje bez jakékoliv naděje.
Benjamin

Pro filosofa spočívá nebezpečí v tom, že se usilovně snaží dělat to, s čím si umělec jenom hraje.
Emge

Někteří lidé se nedopouští chyb jen proto, že celkem nic nedělají.
Goethe

Spokojené stáří si zaslouží jen ten, který nikdy neztratil víru v dobro.
Turgeněv

Lidé pochybují o tom, co mluvíte, ale věří tomu, co děláte.
Světlá

Vzdělání v duši narůstá, jestliže pronikne velmi hluboko.
Protagoras

Není jediné lidské slzy, kterou bys nenašel v oku hada.
Bezruč

Čím výše vystoupíš, tím uvidíš více míst, která jsi ještě nestačil navštívit.
Radiščev

Láska není obchodníkem, který chce dostat zpět své investice.
Remarque

Kázání evangelia v maštali ještě nikdy neodnaučilo vepře chrochtat.
Kaiser

Podlé zákonů tajuplné morální estetiky se nám zdá důstojnější, jestliže při pádu nespadneme na záda, ale na tvář.
Junger

Moudře se vyjadřovat je těžké, ale moudře mlčet je ještě těžší
Přísloví

Ozdobou hlubokých myšlenek je jejich jasnost.
Vauvenargues

Moudrost je často nepříjemná, stejně jako noční světlo v ložnici.
Borne

Kdo si splete první knoflíkovou dírku, ten si už se zapínáním neporadí.
Goethe

V tomto světě nelze žít bez toho, aniž bychom čas od času nehráli komedii.
Chamfort

Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nejlživější výmluvou.
Schnitzler

Umělcem je jenom ten, kdo dokáže z rozřešení učinit hádanku.
Kraus

Choroby, které provází růst lidstva, jsou revoluce.
Hebbel

Každá doba, stejně jako každý člověk, má jistý obzor myšlení, nad který vůbec nevidí.
Suttnerová

Neexistuje lepší způsob jak v člověku probudit dobro než zacházet s ním tak, jako by už byl dobrý.
Radbruch

Kdo vydělává, ten obvykle i rozdává. Kdo jenom dostává, ten ponejvíce spoří tak, jako by vše patřilo někomu jinému.
Emge

Zachování rovnováhy je nejúspěšnějším pohybem života.
Beutelrock

Porozumět si neznamená přizpůsobit se sobě navzájem, ale pochopit každý svou identitu.
Havel

Přátelství, které mohlo zaniknout, nebylo nikdy skutečným přátelstvím.
Hieronymus

Usilovná práce vše přemůže.
Ambrosius

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit.
Goethe

Dosti rychle se vykoná vše, co se dělá řádně.
Augustu

Vždy odpouštějme svým nepřátelům – nic je víc nerozzuří.
Wilde

Španá společnost je jako pes, který zašpiní nejvíce toho, koho má nejraději.
Shift

Kdo se ničeho nebojí, může se lehce stát zloduchem, kdo se však velmi bojí, stane se zcela jistě otrokem.
Seume

Odskočte si občas z povyku boje do samoty, od geometrie politiky k astronomii poezie.
Halas

Mládí se ukrutně mýlí, ale je natolik nestálé a proměnlivé, že se vlastně dlouho mýlit nemůže.
Valéry

Milovat rodiče je prvním zákonem přírody.
Maximus

Silný člověk vystačí se svou silou, jenom slaboch chce dokázat víc, než je schopný.
Lichtenberg

Nejednu chorobu musíme léčit, aniž by o tom nemocný věděl.
Seneca

Nic se nemůže úplně specializovat a zároveň se nepřeměnit v úplného idiota.
Shaw

Bolest přestává dojímat, když jsme si jistí, že ji už nezměníme.
Malraux

Odmítnutí pochvaly znamená dožadovat se jí dvojnásobně.
La Rochefoucauld

Mládí hned vytasí slovo, které je nebezpečné jako ostří nože.
Schiller

Nemocný člověk někdy potřebuje více než všechny léky zejména lásku, vlídnost a bratrský soucit.
Dostojevskij

Každá velká osobnost se vyznačuje tím, že s maličkostmi zachází jako s maličkostmi a s důležitými problémy jako s důležitými.
Leasing

Na lidskou paměť není spolehnutí. Bohužel ani na zapomnětlivost.
Lec

Strach je důsledkem naděje.
Seneca

Moudrý je ten, který přichází v pravou chvíli, avšak ještě moudřejší je ten, který ví, kdy odejít.
Geibel

Lépe je jít s rozumným člověkem do pekla než s hlupákem do nebe.
Bulharské přísloví

Je směšné a zároveň smutné, jak těžce se člověk učí trěplivosti a rozumnému chování.
Hesle

Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že dostal největší kus.
Eduard

To, co se nemůže udržovat vlastní silou, nemá právo existovat.
Heine

Síla plodí násilí, láska plodí moc.
Ebner – Eschenbachová

Na poti životem je lépe mít přátele než lidi, kteří jsou na nás závislí.
Goldsmith

Smyslem života je sám život.
Goethe

Životní moudrost znamená: všechno brát jako důležité, ale ne úplně vážně.
Schnitzler

Vesta učením je dlouhá, příkladem krátká a účinná.

Většina lidí potřebuje více lásky než si zaslouží.
Ebner – Eschenbachová

Myšlenka je nejnebezpečnější cestou od pocitu k fantazii.
Leonhard

Pravá láska je ojedinělá, ale ještě mnohem méně se vyskytne pravé přátelství.
La Rochefoucauld

O člověk, kterého máme rádi, nedokážeme říci, jaký je.
Triech

Dnešní literatura, to jsou recepty napsané chorobnými lidmi.
Kraus

Mnozí nelžou, a přece nemluví pravdu. Nic si nevyžaduje více opatrnosti než pravda: působí jako puštění žilou rovnou ze srdce.
Gracián

V pochvale je více dotěrnosti než v pokárání.
Nietzsche

Veselí lidí tropí více bláznivosti než smutní, ale smutní dělají větší.
Kleist

Je hanebné odcizit peněženku, je drzé zpronevěřit mlion, ale ukrást královskou korunu je nevýslovně odvážné.
Schiller

Politika nemůže nikdy ovlivnit kulturu, ale kultura politiku ano.
Heuss

Každé neřesti je možno předejít ctností, nikoliv protichůdnou neřestí.
Plutarchos

Jestliže kočí dobře vidí, může přijet do cíle i se slepým koněm.
Nestroy

Nezabíjí se hněvem, ale smíchem.
Nietzsche

Umělec je sice synem své doby, ale není pro něj dobré, když se zároveň stane jejím chovancem či dokonce oblíbencem.
Schiller

Ze všeho, co se děje ve světě, dvě třetiny se odehrávají bezmyšlenkovitě.
Lichtenberg

Běda zemi, která se bojí řečí a řečníků.
Grabbe

Když se nějaká neřest hodně rozšíří, stane se z ní ctnost.
Sinatra

Lidé si málo pamatují co přečetli, protože málo přemýšlí.
Lichtenberg

Život je nakonec potrestán smrtí.
Schiller

Žádná cesta není dost dlouhá pro toho, kdo kráčí pomalu a beze spěchu; žádný lákavý cíl není příliš daleko pro toho, kdo se vyzbrojí trpělivostí.
La Bruyére

Svůj život nemůžeš prodloužit ani rozšířit, jenom prohloubit.
Fock

City se projeví o to méně, čím jsou hlubší.
Balzac

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář