Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslet proti duchu doby - Citáty

V nebi je trůn

Pravdy hlavní sídlo

V nebi je trůn

Všem vladařům připomínej!

Svatopluk Karásek

 

Dnešní lidstvo, rozervané ideologiemi,

nespokojené uprostřed blahobytu,

očekává toužebně a horečně řešení od nových

a nových technických receptů. Sem náleží

rovněž spoléhání na politickou moc a stát.

Jan Patočka

 

Umět se tázat znamená: umět čekat, třeba

i celý život.

Martin Heidegger

 

Podstata zla tkví v jeho časnosti, v tom,

že nesměřuje k poslednímu trvalému cíli.

Miguel de Unamuno

 

Hlavní zákon dějin světa je znásilnění

slabšího, touha po moci a sklon k centralizaci.

Josef O. Markuš

 

Výsledkem každé revoluce až doposud byl

radikální vzrůst centrální státní moci.

Václav Bělohradský

 

Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném

okamžiku mu ukázal všechna království země

a řekl: „Tobě dám moc a slávu těch

království, protože mně je dána a komu chci,

tomu ji dám: budeš-li se mi klanět,

bude to všechno tvé.“

Lukáš 4:5-7

 

Veliké zoufalství člověka tváří v tvář

smrti je znakem ducha.

John S. Dunne

 

Učiňme, aby nicota, pokud je nám

přisouzena, byla nespravedlností; bojujme

s osudem, byť i bez naděje na vítězství;

bojujme proti němu donquijotsky.

Miguel de Unamuno

 

Neučte se času. Učte se věčnosti.

Konvencionálnost je koneckonců tak špatná

jako nečistota. I vědecká fakta mohou

zaprášit duši svou suchostí, pokud nejsou

v jistém smyslu každého rána utírána, či

lépe zúrodňována rosou svěží a živé pravdy.

Vědění k nám nepřichází po kouscích, nýbrž

světelnými záblesky z nebes.

Henry David Thoreau

 

Má formule pro lidskou velikost je amor fati:

Nechtít nic jinak, do budoucna, do minula,

ani na věky věků. Nutné nikoli jen snášet,

tím méně zatajovat – veškerý idealismus

je přelháváním nutného, - nýbrž milovat.

Friedrich Nietzsche

 

Ne hlavou, ale srdcem popírá bezbožný Boha,

to jest, nechce, aby byl.

Miguel de Unamuno

 

Právě křesťanství je místem, kde dochází

k ostrému vědomí lidské viny a selhání,

k převzetí osobní garance za dějiny pravdy

i se všemi oněmi tristními dějinnými fenomény,

jež se z ryze lidského, časového hlediska

zdají být neodčinitelné. V tomto smyslu lze

přijmout větu Jacquesa Maritaina o tom, že

„Bůh je zranitelný“, či vyprávění z románu

Elieho Wiesela Noc, kdy ve chvíli popravy

chlapce na dvoře Ausswitzu zazní na otázku:

„Kde je Bůh?“ odpověď: „Je zde, visí na této

šibenici,“ anebo Pascalovu vizi, že Kristus bude

trpět až do konce světa.

Bohumír Janát

 

Pravda nezvítězila, nevítězí a nebude vítězit

bez pathosu.

Jaroslav Seifert

 

Teď usíná, jak v měkkém loži,

všech vášní nezkrocený pud,

teď láska k lidem, láska Boží

mi zaplavuje všechnu hruď.

J. W. Goethe

 

Já sice v ďábla nevěřím, nevadí mi však,

když v něho věří můj krejčí, mám potom

jistotu, že mě neokrade.

Platón

 

Proč se tvrzí komunismu stalo právě Rusko,

to naznačuje jeden z hrdinů Dostojevského

Běsů ve větě, která cosi vypovídá o

antinominalistickém rysu mentality slovanských

národů, jež často braly příliš vážně to, co

na Západě bylo více méně hrou filosofických

teorií: „Po celý život jsme nechtěli,“ jak to

vyjadřuje jedna ze zásad Kirilova v Běsích,

„aby to byla jen slova.“

Bohumír Janát

 

Dobrý člověk i ve svém temném vření

přec o jediné pravé cestě ví.

J. W. Goethe

 

Nedokázali bychom vůbec žít, kdyby kromě

atmosféry tohoto světa nebylo možno dýchat

ještě i jiný vzduch, kdyby kromě času

neexistovala i věčnost.

Hermann Hesse

 

Ježíš, ne Caesar, opakuju – toť smysl našich

dějin a demokracie.

T. G. Masaryk

 

Miluji velké povrhovatele, neboť jsou to

velcí zbožňovatelé, jsou to šípy touhy

po druhém břehu.

Friedrich Nietzsche

 

Pro budoucnost nebude originálním filosofem,

nebude zakladatelem náboženství nebo prorokem;

bude pro ni mučedníkem poznání, který v básnění

našel slova k tomu, aby řekl, co vytrpěl.

Steiner R. o F. Nietzschem

 

…konečně smějí naše lodě zase vyplout, vstříc

jakémukoliv nebezpečí a člověk se zase může

odvážit všeho…možná ještě nikdy neexistovalo

tak ´otevřené moře´.

F. Nietzsche o době, kdy Evropa hlásá „smrti Boha“

 

Existoval jenom jeden křesťan a ten zemřel na kříži.

Evangelium zemřelo na kříži.

Friedrich Nietzsche

 

Bez vyšší ideje nemůže existovat ani člověk,

ani národ. Ale vyšší idea na zemi je jenom jediná:

to jest idea o nesmrtelnosti lidské duše… Bez

přesvědčení o vlastní nesmrtelnosti přetrhávají

se svazky člověka se zemí.

F. M. Dostojevskij

 

Demokracie pravá, založená na lásce k bližnímu

a bližním všem, je uskutečňování řádu

Božího na zemi.

T. G. Masaryk

 

Srdcem kultury je kultura srdce.

kardinál Michael Faulhaber

 

Vyženete-li Boha ze země,

my v podzemí ho nalezneme.

Dostojevskij: Bratři Karamazovi

(slova Dmitrije Karamazova)

 

Klíč od pravdy, jež unikla z rukou vědy

a abstraktní filosofie, je v držení umění.

Jan Patočka

 

Ani zločin není tak protikladná poezii,

filosofii, ano, životu samému, jako tento

nepřetržitý podnik.

Henry D. Thoreau (na adresu totalitních ideologií)

 

Spravedlnost je matematika humanity.

T. G. Masaryk

 

Život zaujatý v konečnosti se uvědoměním

smrtelnosti jen ještě více zatvrzuje.

Jan Patočka

 

Věřím, že tento vezdejší svět, objevený

renesancí, přestane opět být poslední

hranicí naší touhy.

Emanuel Rádl

 

Revoluce je morální, anebo vůbec žádná.

Charles Péguy

 

Svět trpí nedostatkem víry v transcendentní

pravdu.

Charles Renouvier

 

Tak tedy putujeme do Svaté země, až jednoho

dne slunce zazáří jasněji než zářilo

kdykoliv jindy, zazáří snad do našich duší

a srdcí a vznítí v nich všechen náš život

velkým, probouzejícím světlem, tak teplým,

jasným a zlatým jako na podzimní stráni.

Henry David Thoreau

 

Duch moderní doby je dobře vyjádřen ve výroku,

který v historický předvečer Francouzské revoluce

pronesl osvícenec A. R. J. Turgot k poslednímu králi

Francie, nešťastnému Ludvíku XVI.: „Sire, Vaše

království je z tohoto světa.“

Bohumír Janát

 

Viděl jsem, že stát je slabomyslný, že je bázlivý

jako osamělá žena se svými stříbrnými lžícemi,

že nerozezná svých přátel od svých nepřátel,

i ztratil jsem před ním všechnu svou zbývající

úctu a litoval jsem ho.

Henry David Thoreau

 

Už po osmnáct set let je napsán Nový zákon; ale kde

je zákonodárce, který má dost moudrosti a praktického

nadání, aby využil světla, jež tato kniha vylévá na vědu

a zákonodárství?

Henry David Thoreau

 

Nebude nikdy svobodný a osvícený stát, dokud stát

neuzná jednotlivce jako vyšší a nezávislou moc, v níž

všechna jeho vlastní moc a autorita má svůj původ.

Henry David Thoreau

 

Nejlepší je ta vláda, která nevládne vůbec.

Henry David Thoreau

 

Výraz přírody je zbožný. Jako postava Kristova

stojí se sklopenou hlavou, ruce zkříženy na prsou.

Nejšťastnější člověk je ten, kdo se od přírody

učí bohoslužbě.

Ralph Waldo Emerson

 

Největší bezdomovost je v našem vztahu k přírodě.

Jan Patočka

 

Podívejte se na polní linie, jak rostou:

nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani

Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn

jako jedna z nich.

Matouš 6:28, 29

 

Tvářnost epochy se ukáže zcela zřetelně,

až když začne upadat.

Romano Guardini

 

Archimédés hledal jen bod, který by byl pevný

a nehybný, aby celou zemi posunul z jejího místa.

I já mohu očekávat veliké věci, najdu-li něco

zcela nepatrného, co je jisté a neotřesitelné.

René Descartes

 

Nikdy jsem slunci, když vycházelo, osobně

neasistoval, ale ujišťuji vás: bylo nadmíru

důležité, že jsem byl při tom.

Henry David Thoreau

 

Nevzpomínám si, že bych se kdy s Bohem hádal.

odpověd, kterou dal H. D. Thoreau své tetě, když ho

vyzvala, aby se na smrtelné posteli smířil s Bohem

 

A lidský rod nakonec zahyne v knihovnách – celé lesy

vykáceny k výrobě papíru, který je tam naskládán –

v museích, továrnách, laboratořích… a odkáže je… komu?

Neboť Bůh jich nepřijme.

Miguel de Unamuno

 

To nejzákeřnější, co jsme za poslední dvě století viděli,

je možná vzrůst božstva trhu, který pomalu přeměňuje

celek stvoření ve výrobky, které jsou na prodej a

ke koupi, ve zboží.

Timothy Radcliffe

 

Dělící čára mezi dobrem a zlem protíná srdce

každého z nás.

Alexander Solženicyn

 

Nakonec budou jen dva druhy lidí. Ti, kteří

řeknou Bohu: „Tvá vůle se staň.“ A ti,

kterým řekne Bůh: „Tvá vůle se staň.“

C. S. Lewis

 

Cíl svůj když v nebesích spatříš

Dostaneš přidánu zem

Cele však zemi když patříš

Obejmeš nicotu jen.

C. S. Lewis

 

ZDROJ: JANÁT, Bohumír. Myslet proti duchu doby. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN: 80-7021-341-8.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

like

(pavel, 19. 8. 2012 8:30)

Každý má něco do sebe ... díky moc :-)